GREEN OFFICE

طراحی پایدار یا طراحی سبز چیست؟

طراحی پایدار یا طراحی سبز از جدید ترین نگرش ها در زمینه طراحی و ساخت محصولات به شمار می رود.

طراحی پایدار به نوعی بازگو کننده نحوه نگرش و برخورد طراح با منابع و ایجاد یک رابطه پایدار بین منابع و اثرات ناشی از  مصرف آن بر اقتصاد، محیط زیست و جامعه است.

در نگرش پایدار، طراحی به گونه‌ای انجام می‌شود که این سه مورد در یک چرخه ارتباطی صحیح قرار‌گرفته و بتوان در آینده نیز از نتایج مصرف منابع موجود بهره‌مند شد.

اولین بار در سال ۱۹۸۶  کمیته جهانی گسترش محیط زیست این تعریف را ارائه داد و توسعه پایدار را توسعه ای تعریف کرد که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسلهای آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می کند.

 

Continue Reading